Algemene Voorwaarden MindEscape

1. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten met betrekking tot de spelactiviteiten, producten en diensten van MindEscape, Ommoordsehof 7, 3056 JR Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80509096.

MindEscape mag de onderhavige voorwaarden op ieder moment wijzigen. De wijzigingen zijn van toepassing op het moment dat deze op de website https://mindescape.nl zijn gepubliceerd. Op reeds gemaakte reserveringen zijn de voorwaarden van toepassing zoals deze op het moment van het aangaan van de overeenkomst van toepassing waren.

2. Reserveren

Met het bevestigen van de reservering verklaart u de algemene voorwaarden te accepteren.

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat u per email een bevestiging van de boeking ontvangt nadat u mondeling (ook telefonisch) of via de website een reservering maakt.

Degene die namens of ten behoeve van een groep de overeenkomst aangaat is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.

3. Wijziging of annulering van de reservering
De reservering kan in overleg met MindEscape gewijzigd worden voor zover dat mogelijk is. Dit kan zowel telefonisch als per e-mail.

Een annulering van de reservering van 1 tijdslot kan tot 48 uur voor aanvang van de afspraak en is kosteloos.
Bij annulering van een reservering minder dan 48 uur voor aanvang van de afspraak of bij het niet op komen dagen zal het volledige bedrag in rekening worden gebracht.

Indien er gegronde redenen bestaan mag MindEscape de overeenkomst wijzigingen of annuleren, bijvoorbeeld als de veiligheid van de deelnemers niet kan worden gegarandeerd of dit noodzakelijk is op aanwijzing van een autoriteit.
Indien er omstandigheden zijn waardoor het spel niet door kan gaan zal MindEscape u daar zo spoedig als mogelijk van op de hoogte stellen. MindEscape is niet gehouden aan nakoming van enige verplichting indien er sprake is van overmacht.

4. Betaling
U kunt gepast met cash of met pin betalen op locatie. Betaling dient direct te geschieden na afloop van het spel. Bij annulering of niet op komen dagen ontvangt u een factuur, welke factuur binnen 5 werkdagen na dagtekening moet worden voldaan of indien vooraf te hebben betaald kunt u geen aanspraak maken op terugbetaling wanneer er niet 48 uur van tevoren geannuleerd is.
Bij het verstrijken van de betalingsverplichting zullen alle aanvullende kosten ter verkrijging van voldoening aan u in rekening worden gebracht.

6. Instructies
De tijd die in de bevestiging wordt genoemd is de aanvangstijd van het spel, exclusief instructies vooraf. Wij verzoeken u minimaal 15 minuten van te voren aanwezig te zijn voor instructies over het spel.

Instructies en aanwijzingen van het personeel moeten te alle tijden worden opgevolgd. Indien de instructies en/of aanwijzingen niet worden opgevolgd kan het spel beëindigd worden of u de toegang worden ontzegt.

7. Leeftijd en legitimatie
De minimale leeftijd voor deelname aan de spelactiviteiten is 16 jaar. MindEscape mag personen vragen zich te legitimeren ter controle van de minimale leeftijd.
Uitzondering geschied wanneer ouders/verzorgers toestemming geven bij een leeftijd van 14 jaar en ouder en hierbij zelf ook aanwezig zijn alziende begeleiding.

8. Drugs, alcoholgebruik en mobiele telefoons
In verband met de veiligheid van de deelnemers is het niet toegestaan om onder invloed van alcohol of drugs aan de spelactiviteiten deel te nemen. MindEscape mag deelnemers onder invloed van alcohol of drugs, zonder vergoeding, de toegang tot de spelactiviteiten weigeren.

Het gebruik van mobiele telefoons en/of andere opnameapparatuur is verboden. Indien MindEscape u betrapt op het gebruik hiervan wordt het spel onmiddellijk beëindigd en dient u het volledige bedrag van het tijdslot te voldoen.

9. Veiligheid
Mede voor uw veiligheid maakt MindEscape gebruik van camera’s. Tijdens het spel wordt door middel van camera’s toezicht gehouden. De beelden worden door MindEscape niet langer dan noodzakelijk bewaard, zonder deze aan derden te verstrekken.

10. Geheimhouding
Omdat de spelactiviteiten voor iedereen een leuke en spannende ervaring moeten zijn worden alle deelnemers dringend verzocht geen informatie en/of details over de spelactiviteiten openbaar te maken.

11. Aansprakelijkheid

MindEscape is niet geschikt voor personen in een rolstoel of mensen die slecht ter been zijn.

Het gebruik van kluisjes voor uw persoonlijke spullen is verplicht. MindEscape is niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadigingen van uw eigendommen.

Deelname aan de spelactiviteiten is geheel op eigen risico. MindEscape aanvaardt geen aansprakelijkheid voor dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies of diefstal ten gevolge van de overeenkomst.

MindEscape kan niet aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade (bijvoorbeeld gevolgschade) en aanvaardt geen aansprakelijkheid van door u gemaakte kosten in geval van annulering of wijziging door uzelf of MindEscape.

12. Schade en diefstal
MindEscape verwacht dat u gepast omgaat met de elementen van de spelactiviteiten en alle overige eigendommen van MindEscape. MindEscape behoudt zich het recht schade aan haar eigendommen te verhalen op de veroorzaker daarvan.
Bij diefstal zal de politie worden ingeschakeld.

13. Disclaimer
MindEscape mag informatie op de website https://mindescape.nl, zoals prijzen, op elk moment wijzigen. MindEscape besteedt de groots mogelijke zorg aan nauwkeurige informatie, maar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten of onnauwkeurigheden in de op de website verstrekte informatie.

14. Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.